Zápis z členské schůze

Zápis z členské schůze SPMP Praha-sever p.s., konané dne 16.ledna 2017

 

Členské schůze se účastnilo 21 členů dle přiložené presenční listiny.

Jednání vedla předsedkyně p.Vlasta Pospíšilová

 

 1. Informace o provedené revizi dokladů KO SPMP revizní komisí RV.

Zápis z revize KO SPMP Praha, před likvidací KV SPMP Praha p.s., která byla . provedena Republikovou kontrolní komisí, nebyl se zástupci za  kontrolovanou . organizací projednán.

V zápise nebyly uvedeny žádné shledané závady v hospodaření kontrolované organizace.

Byla vyslovena nutnost uspořádání členské evidence nově vzniklého spolku SPMP Praha-sever a doporučeno uzavření smluv se spolky Praha jih a západ platit 1 000 Kč za rok za archivaci dokladů zaniklé KO po dobu 10 let.

Bude jmenován likvidátor zanikající KO v dohodě se třemi pražskými organizacemi. Není stanoveno, kdo ho jmenuje. Likvidace proběhne do konce února 2017.

 

2) Krajská organizace se rozpadla na 3 samostatné pobočné spolky, zatím . nefunguje sladění akcí, k úpravě stavu se nezdá být ochota.

Kdo z členů dostal Dopis členům 150 2x, a bylo jich řada, podle možnosti jeden výtisk vrátí do sídla spolku.

Evidenci členů spolku Praha-sever vede paní Tamara Bartošová.

Dojde ke změně evidenčních čísel členů a to tak, že jej bude nyní činit prvá část rodného čísla(Rok,Měsíc,Den) tj. až k lomítku. Tato změna byla odhlasována členy schůze bez připomínek

O evidenční listy k vyplnění za členy, kteří je nepředložili dle provedené kontroly p.Rimbalovou, budou tito požádáni a to p.Bláhovou,p. Pospíšilovou, p.Michalíkovou.

 

 1. Pro Národní konferenci byli za spolek Praha-sever zvoleni tito delegáti:

Ing.Bláhová Eva, Altengruber Martin, Fantlová Dana.

 

 1. Hospodář spolku podal informaci o hospodaření za rok 2016. Vzhledem k tomu, že nebyl dosud rok uzavřen, šlo jen o rámcovou informaci.

Za rok 2016 se očekává výsledek hospodaření +37 tis.Kč. Oproti rozpočtu na rok 2016 bude skutečnost příjmů i výdajů cca o 400 tis.Kč vyšší z titulu plateb nákladů na pobytové akce.

Projednán návrh rozpočtu na r. 2017, schválen jednohlasně.

 

 1. Využití sídla v Ječné – masáže pro zájemce

  • cvičení pro zájemce

  • schůzky k pobytovým akcím

  • klubové akce dle zájmu využití příležitosti zájemci

 

 1. Další akce realizované spolkem :

Pobytové – Janské Lázně

Lučany

Český Ráj

Mariánské Lázně

 

 1. Docházkové akce:

sportovní: Plavci Praha SPMP – úterý a pátek á 1 hodina plavání v bazénu

Běžci Běchovice – stř.pá. Tv tělocvičně, plavání, bocca

 

společenské: taneční a společenská výchova

návštěva divadelních představeních, výstav

 

vzdělávací: večerní škola- základní trivium, výtvarná výchova, konversace

vaření (momentálně 2 volná místa)

vycházky – ZOO, Matějská pouť

Účast na NGO marketu / Veletrhu neziskových organizací/- p.Čejková

 

Všechny akce uvedené pod tímto bodem byly projednány a odsouhlasen . Program činnosti spolku na r.2017 jednohlasně.

 

 1. p.Kratochvílová podala zprávu o účasti našich sportovců na Zimních hrách Speciálních olympiád 2017 v Horní Malé Úpě v Krkonoších,

kde 10 našich sportovců získalo 11 medailí. Tři z nich letos v březnu pojedou na mezinárodní závody – Zimní olympijské hry Speciálních olympiád do Rakouska.

 

 1. Diskuse – hledat členy do vedení spolku

 

 

 

Zapsala: Ing. Eva Bláhová

 

Přílohy : presenční listina

Program schůze

Návrh rozpočtu na rok 2017, odsouhlasen jednohlasně.

Plán činnosti spolku na r. 2017,odsouhlasen jednohlasně

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2017- SPMP Praha-sever p.s.

 

 

 

 

 

Příjmy:

Dotace a granty 250 tis.Kč

Členské příspěvky 40

Platby účastníků akcí 930

Za aktivity a služby sídla spolku 2

Sponzorské dary 32

Jiné 6

 

Příjmy celkem 1 260 tis.Kč

 

 

Vydání:

Za pobytové akce 1 160 tis.Kč

Za ostatní akce 8

Za sídlo a kancelář spolku /Ječná/ 90

Jiná vydání 2

 

Vydání celkem

1 260 tis.Kč

 

 

 

 

 

Sestavila Bláhová 10.1.2017

 

 

 

 

Návrh rozpočtu byl projednán na členské schůzi spolku dne 16.1.2017 a hlasováním byl přítomnými jednohlasně schválen. /Přítomno 21 členů spolku/.

 

 

Plán činnosti na rok 2017 – SPMP ČR z.s., Praha – sever p.s.

 

Hlavní směr činnosti:

Zkvalitnit život osob s mentálním postižením a jejich rodin prostřednictvím aktivit přizpůsobených potřebám a možnostem členů.

Směřovat činnost k naplnění volného času osob s mentálním postižením a to převážně klubovou činností /sport,kurzy celoživotního vzdělávání,společenská výchova…./,využití prostor v Ječné.

Spolupráce s Městskými částmi Prahy 1,3,7,8,9, Magistrátem hl.m.Prahy, s poslanci a senátory, se spřátelenými organizacemi

Získávání nových členů a dobrovolníků pro práci ve spolku.

Spolupráce s kolektivními členy a se zařízeními pro osoby s mentálním postižením.

 

Zájmová sportovní a klubová činnost:

Běžci Běchovice cvičení, plavání 2x týdně/1x týdně

Účast na turnajích ve stolním tenisu a přehazované, účast na atletických, plaveckých, cyklistických závodech a závodech SO v průběhu roku 2017

SK PLAVCI Praha SPMP/závody 2x týdně/během roku

Aktivační centrum v Ječné (masáže, kondiční cvičení) 2x týdně a dle potřeby

VŠ Praha 7- základní trivium,vaření stolování školní rok 2016/2017

Taneční kurzy, společenská výchova jaro – podzim

Vycházky do přírody,ZOO o víkendech

Návštěva divadel, koncertů dle nabídky, výstav v průběhu roku

Rekondiční pobyty různé formy 4 x v roce

 

Ediční a propagační činnost

Výroční zpráva SPMP Praha – sever p.s. 1x v roce

Dopis členům zajišťuje SPMP Praha – západ p.s. 3x v roce

Provoz internetových stránek obnova v průběhu roku

Propagační výstavy – p.Čejková NGO market

 

 

Schváleno na čl. schůzi 16.1.2017